ค้นหา
 

ส่วนโยธา


นายวชิระ   สีโสดา
นายช่างโยธา
รักษาการหัวหน้าส่วนโยธา

นายอภิวัฒน์  พลกระโทก
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายนัฐพงษ์     งอมสงัด
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุรนนท์     งอมสงัด
ผู้ช่วยช่างโยธา

 

 

นายพันเอก  นิลเพชร
ผู้ช่วยช่างประปา

 

 


 


 

 


 

     คำแถลงนโยบายของ นายก อบต.
     วิสัยทัศน์
     กิจกรรม/ภารกิจ
     สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
     แผนพัฒนาสามปี
     ข้อบัญญัติงบประมาณ
     แผนดำเนินงาน
     แผนอัตรากำลัง
     ระเบียบการรับบริการต่าง ๆ
    กระดานข่าว


     คณะผู้บริหาร
     สำนักงานปลัด
     ส่วนการคลัง
     ส่วนโยธา
     ส่วนการศึกษา
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ
© Copy Right -2012 All Rights Reserved.
Email : mail@obt-sk.com montri_pa@hotmail.com Hotline : 084 7534 770